Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
 
1.1 De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties waarbij Biedveilingen.nl en consumenten/bieders die gebruik maken van de diensten van Biedveilingen.nl betrokken zijn.
 
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
A. Biedveilingen.nl: de website en de handelsnaam Biedveilingen.nl van Consu Finance B.V. geregistreerd onder het KVK nummer: 50634100 waarmee de onderneming aan consumenten producten, arrangementen en diensten door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert.
 
B. Consument: de consument/afnemer/bieder van het onder A. bedoelde product, arrangement of dienst dan wel de (hoogste) bieder op een door Biedveilingen.nl (digitaal) geveild product, arrangement of dienst.
 
C. Bieder: een (hoogste) bieder op een veiling wordt hieronder naast consument bieder genoemd.
 
D. Aanbieder: de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst dat (die) Consu Finance B.V. door middel van de door haar geëxploiteerde website Biedveilingen.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de feitelijke leverancier.
 
1.3 Biedveilingen.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.
 
1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.
 
1.5 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Biedveilingen.nl noch voor de Aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen of te veilen product, arrangement of dienst.
 
2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten
 
2.1 De veilingdiensten van Biedveilingen.nl zijn slechts toegankelijk voor bij Biedveilingen.nl geregistreerde consumenten, die op grond van de Nederlandse en Belgische wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien bieders niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt Biedveilingen.nl bieders geen gebruik te maken van de diensten van Biedveilingen.nl. Biedveilingen.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite te verbieden.
 
2.2 Het is niet toegestaan om meerdere accounts te beheren/te registeren. Per huishouden is één account toegestaan. Bij constatering van meerdere accounts en / of aliassen op een bestaand account worden alle accounts direct opgeschort en / of verwijderd. Biedveilingen behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een kopie van een legitimatiebewijs op te vragen, alvorens een gewonnen veiling wordt uitgeleverd.
 
2.3 Als geregistreerd gebruiker van Biedveilingen.nl kunt u zich inschrijven als abonnee van de wekelijkse nieuwsbrief van Biedveilingen.nl. Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
2.4 Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van Biedveilingen.nl gaan consumenten akkoord met door Biedveilingen.nl vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief. Voorts gaan consumenten door die inschrijving akkoord met het feit dat zij benaderd kunnen worden om abonnee te worden bij nieuwsbrieven van de andere door Consu Finance B.V. geëxploiteerde websites, zuster- of dochterondernemingen van Consu Finance B.V. respectievelijk haar partners.
 
2.5 De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van Biedveilingen.nl haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Biedveilingen.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.
 
2.6 Iedere bieder dient 18 jaar of ouder te zijn.
 
2.7 Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 
3. Privacybeleid
 
3.1 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door Biedveilingen.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, met uitzondering van de bij de veiling betrokken aanbieder(s).
 
4. Bieden
 
4.1 Zolang de veiling nog niet is begonnen kan de aanbieder van het te veilen product respectievelijk dienst wijzigingen aanbrengen in het aanbod.
 
4.2 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.
 
4.3 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Biedveilingen.nl noch voor de Aanbieder van het te veilen product respectievelijk dienst.
 
4.4 Bij onduidelijkheid over de inhoud van een arrangement is de tekst op de veilingpagina leidend.
 
4.5 Ieder bod dat door een bieder uitgebracht wordt leidt tot een veilingovereenkomst tussen de bieder en Biedveilingen.nl. Ieder hoogste bod op een specifieke veiling, dat gedurende de looptijd van deze veiling niet overboden wordt, leidt tot een (koop)overeenkomst tussen de bieder en Biedveilingen.nl. Door het uitbrengen van een bod gaat de bieder akkoord met de boekings-, leverings-, huisregels en andere voorwaarden van de aanbieder van het desbetreffende arrangement, product of dienst. In het geval dat de algemene voorwaarden van de aanbieder strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Biedveilingen.nl, zijn de algemene voorwaarden van Biedveilingen.nl leidend.
 
4.6 Wanneer bieder door het plaatsen van een bod de hoogste bieder van een veiling is geworden, en de veiling is geëindigd zonder dat bieder tussentijds overboden is, dan is bieder de winnaar van de bewuste veiling. Bieder ontvangt dan een bevestigingsmail van Biedveilingen.nl. Hierin staat hoe de afhandeling van de door bieder gewonnen veiling verder verloopt.
 
4.7 De laatste biedingen op een specifieke veiling worden op de website van Biedveilingen.nl geplaatst, op de veilingpagina van de bewuste veiling, onder vermelding van gebruikersnaam, bieddatum en bied- en/of productprijs.
 
4.8 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Biedveilingen.nl, behoudt Biedveilingen.nl zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen cq. een (gesloten en / of gewonnen) veiling ongeldig te verklaren. Eventuele gebruikte credits worden in dat geval gecrediteerd aan gebruiker, hetzelfde geldt voor eventuele gedane betalingen ten behoeve van de bewuste veiling(en).
 
 
5. Annulering en wijziging
 
5.1 Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk, de betaalde en gebruikte (bied)credits kunnen niet teruggevorderd en/of zullen niet gerestitueerd worden, tenzij anders bepaald. Wanneer bieder de winnaar is van een veiling, is bieder niet verplicht om het gewonnen veiling product, dienst of arrangement af te nemen.
 
6. Betaling
 
6.1 Consu Finance B.V. is het betaaladres van alle transacties die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen. Ook in verband met de veiling op de website Biedveilingen.nl geveilde producten, diensten en arrangementen. De betaling zal via Consu Finance B.V. lopen tenzij anders vermeld in de bevestigingsemail welke de afnemer ontvangt nadat het hoogste bod is uitgebracht op de geveilde producten, diensten of arrangementen.
 
6.2 Wanneer de betaling via Consu Finance B.V. loopt, zal de hoogste bieder de keuze hebben uit verschillende betaalmethodes. De betaalmethodes zijn iDeal, Paypal, MrCash en Paysafe card. 
 
6.3 De betalingstermijn voor een gewonnen veiling(product) of het kopen van een veiling(product) is 72 uur. Wanneer er geen betaling plaatsvindt binnen de gestelde termijn van 72 uur, vervalt automatisch het recht op het gewonnen of gekochte veiling product zonder recht op restitutie van de geboden (bied)credits
 
7. Geldigheid waardebon (voucher)
 
7.1 Op een waardebon (voucher) die Biedveilingen.nl per email aan een geregistreerde gebruiker stuurt (of door deze te laten downloaden) kan een uitgiftedatum en/of een einddatum van de geldigheid worden vermeld. Een waardebon voorziet alleen in zogenaamde voucher-credits. Deze voucher-credits geven geen recht op korting in relatie tot de aangeboden Koop Nu functie.
 
7.2 Als een bepaalde periode, bijvoorbeeld een weekend, een kerstarrangement, de herfstvakantie of een bepaald evenement, zoals een concert, in de aanbieding is vermeld, eindigt de geldigheid van het voucher na die periode of na het evenement, tenzij anders bepaald.
 
7.3 Indien de einddatum niet in de aanbieding en/of het voucher is vermeld, verstrijkt de geldigheidsduur van deze aanbieding en/of voucher in ieder geval twee weken na verzending van de in art. 7 lid 1 bedoelde email met daarin de bewuste aanbieding en/of voucher, tenzij anders bepaald.
 
8. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website
 
Biedveilingen.nl behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een consument/bieder:
 
a) zich niet houdt aan de door Biedveilingen.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
 
b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan Biedveilingen.nl geleverd zijn te controleren. Het is voor Biedveilingen.nl onmogelijk om alle gegevens van consumenten/bieders te controleren. Consumenten/bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens Biedveilingen.nl aansprakelijk voor schade die Biedveilingen.nl lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument/bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.
 
c) onrechtmatig het imago van Biedveilingen.nl schendt.
 
d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.
 
9. Intellectueel eigendom
 
Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Consu Finance B.V. en/of haar leveranciers en gerelateerde rechten.
 
10. Beperking aansprakelijkheid / overmacht
 
10.1 Biedveilingen.nl selecteert de Aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Biedveilingen.nl aanvaardt binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels de verantwoordelijkheid voor de producten, arrangementen en andere diensten van aanbieders/ feitelijke leveranciers, die Biedveilingen.nl op haar website aanbiedt.
 
10.2 De consument/bieder die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de consument/bieder verplicht om Biedveilingen.nl en de feitelijke leverancier alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.
 
10.3 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de consument/bieder Biedveilingen.nl voor iedere aansprakelijkheid voor aan de consument/bieder toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via Biedveilingen.nl aangeboden producten, arrangementen of diensten, met inbegrip van biedingen, mislukte of voltooide transacties.
 
10.4 Biedveilingen.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Biedveilingen.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de consument zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het geveilde product, arrangement of dienst.
 
10.5  Alle veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen, waarvoor Biedveilingen.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 
10.6 Biedveilingen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de consument/bieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze veilingovereenkomst).
 
11. Klachten
 
11.1 Een consument/bieder die een klacht heeft met betrekking tot de door Biedveilingen.nl verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop het hoogste bod is gedaan, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan Biedveilingen.nl kenbaar te maken.
 
11.2 Klachten over tekortkoming in de uitvoering van het arrangement, over de accommodatie of over de desbetreffende dienst, dienen ter plaatse bij de feitelijke leverancier of dienstverlener zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht overeenkomstig het in art. 11 lid 1 bepaalde zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij de leverancier en Biedveilingen.nl schriftelijk ingediend te worden.
 
11.3 Bij Biedveilingen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Biedveilingen.nl  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/bieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
12. Toepasselijk recht en forumkeuze
 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
12.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.
 

© 2017 Biedveilingen.nl. Alle Rechten Voorbehouden.

--> --> --> -->
Trustpilot beoordelingen